Dystrykt

Dla potrzeb administracyjnych kluby są pogrupowane w około 530 dystryktach. Dystrykt to grupa klubów na określonym obszarze geograficznym. Celem istnienia dystryktów jest pomoc i wspieranie działalności klubów. Dystrykty tworzone są przez Zarząd Rotary International w zależności od liczby klubów i rotarian, np. obszar Szwecji podzielono na 11 dystryktów, Holandię na 7 dystryktów, stan Nowy Jork liczy 10 dystryktów. Dystrykty oznaczone są czterocyfrowymi numerami.

Kluby polskie początkowo przydzielono do szwedzkiego Dystryktu 239 (od 1991 roku Dystrykt 2390). Od 1 lipca 1995 roku obszar Polski został wydzielony ze szwedzkiego dystryktu i nazwany Specjalną Strefą Rozwoju (Special Extension Area), której zarządcą w imieniu prezydenta Rotary International mianowano byłego gubernatora dystryktu Gunnara Fjellandera. Strefa ta od 1 lipca 1997 roku przekształcona została w Dystrykt 2230 obejmujący Polskę. W 2000 roku do Dystryktu 2230 przyłączono kluby Ukrainy i Białorusi, należące wcześniej do francuskiego Dystryktu 1680.

Na czele dystryktu stoi gubernator. Pierwszym gubernatorem polskiego dystryktu został Bohdan Kurowski – członek Rotary Club Olsztyn. Gubernatorem Dystryktu 2230 na rok 2012/2013 był Lesław Morawski, członek Rotary Club Karpacz Karkonosze. Od 1 lipca 2013 r. funkcję tę przejął Janusz Potępa z RC Kraków Wawel. Jego następcą od 1 lipca 2014 będzie gubernator elekt Olexiy Kozhenkin, członek RC Kyiv, obecnie gubernator nominat Barbara Pawlisz – RC Sopot. To pierwsza i ostatnia kobieta pełniąca służbę gubernatora Dystryktu 2230. Pierwsza, bo dawniej o kobiety w Rotary w ogóle było trudniej, ostatnia, bo z końcem czerwca 2016 r. dystrykt ten przestał istnieć.

Był to dotąd największy dystrykt pod względem obszaru – jego długość w prostej linii wynosiła około 1.800 km. Nastręczało to określonych trudności, jak choćby znaczne koszty podróży przedstawicieli klubów na konferencje i zgromadzenia dystryktu, obowiązkowe seminaria i szkolenia. Dotyczyło to też corocznych wizyt gubernatora – nawet odbywanych przez jego przedstawicieli. Zwróćmy uwagę, że w niektórych dystryktach do znacznej części klubów gubernator jest w stanie dotrzeć metrem… Z tej przyczyny od 1 lipca 2016 r. nastąpił podział Dystryktu 2230 na Dystrykt 2231 obejmujący Polskę i Dystrykt 2232 obejmujacy Ukrainę i Białoruś. Pierwszym gubernatorem nowego dystryktu na kadencję 2016/2017 został Krzysztof Kopyciński (RC Bydgoszcz(), 1 lipca 2017 zastąpi go Marian Jerzy Korczyński (RC Łódź).

 

Liczba klubów i członków w dystrykcie 2230 według stanu na 12 kwietnia 2016 r.:

  Liczba klubów    Liczba członków
Białoruś          3          48        
Ukraina 49         802        
Polska 78         1.766        
Razem 130         

 2.616         

Oficjalna strona  Dystryktu 2230 to www.rotary.org.pl.

Oficjalny dwumiesięcznik regionalny „Rotarianin” www.rotarianin.pl.

Olsztyn w dystrykcie

Wraz z utworzeniem 1 lipca 1995 roku Strefy Specjalnego Rozwoju jej zarządca – Gunnar Fjellander powołał komitet doradczy, w którym niepoślednią rolę odgrywał Bohdan Kurowski. W ślad za tym do współpracy włączeni zostali inni członkowie olsztyńskiego klubu, m. in. Wojciech Jeżowski objął funkcję skarbnika. W Olsztynie tłumaczone były (przez Bohdana) i rozsyłane do polskich klubów „miesięczne listy” od Gunnara, w Olsztynie też w dniach 31 maja do 2 czerwca 1996 roku odbyło się pierwsze zgromadzenie i konferencja tymczasowego dystryktu.

Bohdan Kurowski – członek olsztyńskiego klubu – został pierwszym gubernatorem polskiego Dystryktu 2230. Na inauguracji dystryktu, która odbyła się 28 czerwca 1997 roku w sali Akademii Muzycznej w Warszawie orkiestra olsztyńskiej Filharmonii wykonała Kantatę Rotariańska, której muzykę napisał Janusz Lewandowski a słowa Bohdan Kurowski – olsztyńscy rotarianie.

W ślad za gubernatorem – funkcje oficerów dystryktu objęli inni członkoiwie olsztyńskiego klubu. Pierwszym skarbnikiem dystryktu został Wojciech Jeżowski, sekretarzem – Marek Turkowski. Sławomir Chlebus został audytorem dystryktu, Piotr Czułowski – skarbnikiem Komitetu wymiany młodzieżowej, Stanisław Kwieciński sekretarzem Międzykrajowego Komitetu Polska-Holandia, Stanisław Waszkiewicz – członkiem Międzykrajowego Komitetu Polska-Niemcy.

W maju 1998 roku odbyła się w Olsztynie konferencja Dystryktu 2230.

O udziale olsztyńskich rotarian w pracy dystryktu więcej.

 

Nasi w dystrykcie