Program stypendialny

Uwaga! Nabór wniosków na stypendia w roku szkolnym 2023/2024 został rozstrzygnięty.
Stypendia zostały wręczone podczas uroczystej gali , relację z której można przeczytać TUTAJ

Jedną z najważniejszych inicjatyw stowarzyszenia Rotary Club Olsztyn jest utworzenie Programu Stypendialnego przeznaczonego dla najzdolniejszej ale często ubogiej młodzieży regionu Warmii i Mazur. Pozyskane w ten sposób środki są przekazywane w formie miesięcznych przelewów przeznaczonych na rozwijanie pasji i aktywności uzdolnionych dzieci i młodzieży.

 

 1. W celu ubiegania się o stypendium należy wypełnić kwestionariusz osobowy dostępny pod tym linkiem.
 2. Do kwestionariusza koniecznie należy dołączyć kopię dokumentów potwierdzających osiągnięcia i rekomendację kandydata. Pamiętaj, że o wyborze decyduje komisja kierując się wyłącznie informacjami które dostarczysz, komisja samodzielnie nie poszukuje informacji o kandydacie.
 3. Kwestionariusz jest jedynie przykładowym formularzem, jako aplikację przyjmiemy również samodzielnie przygotowany wniosek pod warunkiem, że będzie zawierał co najmniej te informacje które są wskazane w kwestionariuszu oraz będzie opatrzony podpisem
 4. Wnioski należy składać online za pośrednictwem e-mail: olsztyn@rotary.org.pl w formie zeskanowanego wniosku w formacie PDF, lub pocztą na adres siedziby Stowarzyszenie „Rotary Club Olsztyn” z siedzibą w Olsztynie ul. Żołnierska 4, 10-557 Olsztyn.

 

Fundusz stypendialny (wyciąg z regulaminu)

 1. Wnioski o stypendium dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (średnich) i studentów studiów dziennych przyjmowane są od osób stale zamieszkałych na terenie powiatu olsztyńskiego.
 2. Termin przyjmowania wniosków do 15.09 godz.20.00. Wnioski muszą być kierowane bezpośrednio na adres RC Olsztyn w formie papierowej wraz załącznikami lub w formie skanów na adres mailowy olsztyn@rotary.org.pl 
 3. Rozpatrywane będą tylko kompletnie wypełnione dokumenty wraz z załącznikami podpisane przez uprawnione osoby (w przypadku osób niepełnoletnich przez opiekuna prawnego).
 4. Z pomocy funduszu stypendialnego RC Olsztyn w formie stypendiów ubiegać się mogą (absolwenci gimnazjów), młodzież szkól średnich oraz studenci studiów dziennych, którzy nie ukończyli 25-go roku życia.
 5. Stypendium naukowo-sportowe lub artystyczno-socjalne mogą otrzymać osoby osiągające dobre wyniki w nauce. Pod uwagę w pierwszej kolejności będą brane wnioski osób ze średnią ocen nie mniejszą niż 4,5 na świadectwie szkoły średniej a w indeksie średnią, co najmniej 4,0. Osoby ubiegające się o stypendium powinni być także finalistami olimpiad i konkursów lub mieć udokumentowane inne szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.
 6. Warunkiem wsparcia jest też udokumentowana trudna sytuacja materialna. 
 7. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej należy podeprzeć odpowiednimi dokumentami. Średnia ocen musi być udokumentowana kopią świadectwa lub indeksu i potwierdzona za zgodność z oryginałem. Szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe czy artystyczne powinny być udokumentowane kopiami dyplomów potwierdzonymi za zgodność z oryginałem.
 8. Wysokość przyznanego stypendium uzależnione jest od komisji stypendialnej i może wynosić od 300 do 900zł miesięcznie wypłacanego na rachunek stypendysty przez okres roku szkolnego tzn. 10 miesięcy.

 

Regulamin oceny wniosków

Ocena formalna

Na tym etapie sprawdzane jest między innymi, czy wniosek został złożony we właściwym miejscu i terminie, jest kompletny i odpowiednio podpisany (osoba pełnoletnia lub opiekun prawny) oraz czy dotyczy działań przewidzianych do dofinansowania w programie, a jego treść jest zgodna z instrukcją wypełniania wniosku. Ocena formalna prowadzona jest w trybie zerojedynkowym. Aby przejść ją pozytywnie, wniosek musi spełnić wszystkie kryteria.

Wśród kryteriów formalnych są:

 • poprawność złożenia wniosku, która oznacza dostarczenie go w określonym terminie i pod właściwy adres
 • prawidłowość sporządzenia wniosku tzn. czy został wypełniony na obowiązującym formularzu, zgodnie z instrukcją i w języku polskim,
 • rodzaj wnioskodawcy (zgodność z dopuszczonymi typami beneficjentów uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie)
 • kwalifikowalność i zgodność wnioskodawcy, czyli stwierdzenie, że wnioskujący nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania i spełnia kryteria
 • kwalifikowalność aktywności wnioskodawcy, przez którą rozumiana jest zgodność planowanych przez niego działań m.in. z typem aktywności przewidzianych do wsparcia przez RC Olsztyn,

Ocena merytoryczna

Wnioski o udzielenie stypendium pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej poddawane są ocenie merytorycznej. Polega ona na przyznawaniu punktacji w zależności od stopnia spełniania wybranego kryterium. Wnioski ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym trafiają na tzw. listę rankingową, na której klasyfikowane są w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów.

Wybór wniosków do dofinansowania

Decyzję o wyborze wniosków do dofinansowania podejmuje Komisja Stypendialna RC Olsztyn, na podstawie listy rankingowej, kierując się ilością punktów uzyskanych przez projekt oraz wysokością limitu środków finansowych przeznaczonych na organizowany w danym roku nabór wniosków. 
Po zakończeniu oceny wniosku wnioskodawca otrzyma powiadomienie o zakwalifikowaniu go do stypendium i zostanie zaproszony do wzięcia udziału w gali wręczania dyplomu stypendialnego przez RC Olsztyn.

 

Dla zainteresowanych dostępny jest kwestionariusz o przyznanie stypendium RC Olsztyn. Dokumenty prosimy przesłać na adres klubu Żołnierska 4, 10-557 Olsztyn lub na email olsztyn@rotary.org.pl .

Pliki do pobrania:

 

Wesprzyj program stypendialny, najważniejszą inicjatywę
Stowarzyszenia Rotary Club Olsztyn przekaż 1,5% podając w rocznej deklaracji nr KRS 0000028528

Formami wsparcia mogą być:

 • przekazanie 1,5% – stowarzyszenie Rotary Club Olsztyn ma status organizacji OPP
 • wpłaty bezpośrednie na cele statutowe organizacji (z dopiskiem Fundusz Stypendialny)
 • darowizny rzeczowe i finansowe

Wśród dotychczasowych stypendystów , którzy osiągnęli ogromny sukces warto wymienić:

 • Wojtek Łozowski – muzyk, lider grupy Afromental
 • Konrad Bukowiecki – złoty medalista mistrzostw świata juniorów i mistrzostw Europy juniorów w pchnięciu kulą
 • Cezary Stoch (pseudonim artystyczny Cesare Ruta) – ceniony na świecie śpiewak operowy
 • Izabela Buchowska – wiolonczelistka , absolwentka prestiżowej Mannes College the New School for Music w Nowym Jorku

ZOBACZ RELACJĘ Z CEREMONII PRZYZNANIA STYPENDIÓW 2019/2020.

RACHUNEK ROTARY CLUB OLSZTYN 
BNP Paribas 
84 1600 1462 1838 2691 0000 0001