Stałe działania

Od początku swego istnienia klub prowadzi działania zgodnie z czterema drogami służby, zarówno przy pomocy środków własnych, jak i środków pozyskiwanych z Rotary International, a także we współpracy z innymi klubami.

Służba społeczności lokalnej

Za najważniejszą dziedzinę uznaliśmy służbę społeczności lokalnej, ukierunkowaną na pomoc dzieciom i młodzieży oraz pomoc w doposażeniu służby zdrowia.

Domy dziecka – pod stałą opieką klubu są domy w Szymonowie i Morągu, którym klub pomaga w remontach, wyposażeniu a także w zaspokojeniu niektórych innych potrzeb. Przeprowadzono prace remontowe w Domu Dziecka w Olsztynie. W miarę możliwości prowadzone są też działania na rzecz innych domów dziecka, np. finansowanie kursów na prawo jazdy.

Akcja stypendialna – prowadzona jest na rzecz niezamożnych, uzdolnionych uczniów i studentów, na razie w niewielkim zakresie, przez własną fundację. Akcja ta, rozpoczęta przed kilku laty, rozwijana będzie w miarę wzrostu kapitału. Na dochody fundacji składają się m. in. wpływy z tzw. jednoprocentówek – wpłat części podatku dochodowego od osób fizycznych. Na zdjęciach – wręczanie stypendiów w 2006 roku.

Służba zdrowia korzysta z zakupu, bądź pomocy w zakupie urządzeń medycznych. Dotyczy to dotąd zwłaszcza ZOZ MWSiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii oraz Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego.

Bale charytatywne, majówki rotariańskie – to imprezy, które stanowiąc atrakcję i rozrywkę dla społeczności lokalnej, służą też przybliżeniu Rotary lokalnej społeczności, a także pozyskaniu środków na wymienione wcześniej działania.

Stypendia zagraniczne – do klubu docierają niekiedy oferty stypendiów adresowane do studentów drugiego-trzeciego roku, które zazwyczaj służą sfinansowaniu kilkumiesięcznych lub rocznych studiów na określonych zagranicznych uczelniach i kierunkach. Fundatorzy wymagają rekomendacji kandydata przez miejscowy klub Rotary i sami podejmują decyzję wyboru stypendystów spośród zgłoszeń otrzymnanych z różnych klubów. Istotnym wymogiem jest znajomość języka wymaganego przez fundatorów, zazwyczaj angielskiego.

Służba międzynarodowa

Druga istotna dziedzina, to służba międzynarodowa, prowadzona w ramach form zorganizowanych przez Rotary International, bądź też w dziedzinach doraźnie uzgodnionych z zagranicznymi klubami.

Wymiana młodzieżowa (Rotary Youth Exchange) to przede wszystkim wymiana długoterminowa, którą klub nasz prowadzi od 1992 roku, początkowo we własnym zakresie we współpracy z dystryktem 7150 (stan New York, USA). Aktualnie odbywa się w ramach współpracy Dystryktu 2230 z dystryktami zagranicznymi. Dotychczas udział w niej wzięło klikadziesięcioro licealistów, głównie z Olsztyna. W ramach tej wymiany młodzi ludzie wyjeżdżają za granicę na cały rok szkolny. Mieszkają u rotarian lub innych osób na zasadzie członków rodzin, uczęszczają do szkół, poznają język, życie, kulturę kraju, w którym przebywają. Jak dotąd – głównie Stanów Zjednoczonych i Brazylii. Niekiedy przyjeżdżają z dyplomami ukończenia tamtejszych szkół średnich, które w wyniku nostryfikacji stają się równoznaczne z polska maturą.

Wymiana podlega ściśle określonym regułom i jest nadzorowana przez Rotary International, co zapewnia właściwe warunki pobytu i bezpieczeństwo „wymieńców”. Koszty podróży, ubezpieczenia, kieszonkowego ponosi rodzina wyjeżdżającego. Wymiana oznacza wzajemność – w olsztyńskich rodzinach przyjętych została w zamian i na identycznych zasadach podobna liczba młodych ludzi z USA, Kanady, Brazylii. Na zdjęciach „wymieńcy” z 1998 i 2005 roku.

Uczestnicy wymiany długoterminowej wracają niekiedy po latach, by odwiedzić swoich „host parents”, swoich polskich braci i siostry. W sierpniu 2010 roku przyjechał Amerykanin – Aaron Bittel (wymiana 1997/98), w maju 2011 roku – Brazylijka Ana Clara (wymiana 2001/2002). Zdarzają się też wzajemne wizyty i długotrwałe przyjaźnie całych rodzin.

Wymiana krótkoterminowa, ciesząca się mniejszą popularnością, to zazwyczaj dwu-czterotygodniowe pobyty, głównie wakacyjne. Wymienić jednak warto pobyt kilkunastoosobowych grup młodzieży w Tuluzie (1993) i w Holandii (1994), kilkunastu młodych Francuzów z Tuluzy w Olsztynie (1997), a także jedno-dwutygodniowe pobyty pojedynczych osób.

Grupowa wymiana studyjna (Group Study Exchange) – to wyjazdy kilkutygodniowe w składzie zazwyczaj pięciu osób różnych profesji. Grupie przewodniczy doświadczony rotarianin. Grupy w kraju pobytu odwiedzają instytucje i przedsiębiorstwa zgodne z zainteresowaniami uczestników, na spotkaniach z członkami klubów Rotary i innymi zgromadzeniami prezentują swój kraj, opracowują też dla Rotary International raport z pobytu. Olsztyński klub kilkakrotnie rekomendował osoby do wyjazdu, jak też gościł grupy z zagranicy. W czerwcu 2011 roku oczekujemy grupy z Florydy. Na zdjęciach zwiedzający nasz region uczestnicy grupowej wymiany studyjnej w 2009 roku.

RYLA (Rotary Youth Leadreship Awards) to trwające zazwyczaj około tygodnia obozy lub seminaria rozwijające uzdolnienia przywódcze, adresowane do młodzieży w wieku 14-30 lat (dla konkretnych seminariów określane są węższe przedziały wiekowe). Programy organizowane są przez kluby i sponsorowane przez Rotary Inernational. Jedno z takich seminariów zorganizowane zostało przez olsztyński klub w 1996 roku przy wsparciu dystryktu 2260 oraz MSZ Norwegii. Prócz Polaków – w seminarium uczestniczyła młodzież z Litwy. W marcu 2011 roku osoba rekomendowana przez nasz klub wzięła udział w seminarium RYLA we Francji.

Inne działania – zazwyczaj doraźna współpraca między klubami z różnych krajów. Klub nasz otwarty jest na różne propoozycje. Jako przykład wymienić można pomoc klubowi holenderskiemu w zorganizowaniu rajdu rowerowego Murmańsk-Zaandam w 1996 roku. Najczęstsze przypadki tej współpracy to spotkania i wymiana doświadczeń grup i pojedynczych rotarian – zagranicznych w Olsztynie i olsztyńskich – za granicą.

Nasi wymieńcy

Służba zawodowa

To prezentacja godności i użyteczności różnych profesji. Najczęściej stosowane są w naszym klubie dwie formy.

Wystąpienia członków klubu, bądź innych, zaproszonych osób na klubowych spotkaniach na temat pracy, działalności społecznej, dokonań zawodowych.

Spotkania klubowe w zakładach pracy członków klubu połączone ze zwiedzaniem tych zakładów, zapoznawaniem się z ich historią i osiągnięciami, spotkaniem z pracownikami. Na zdjęciach spotkania w Olsztyńskich Zakładach Graficznych, w gazowni-muzeum w Górowie i w firmie Vin-Cin.

Służba klubowi

Służba klubowi to wszelkie aktywności rotarian, które są konieczne, aby nasz klub działał z powodzeniem. Jest to przede wszystkim pełnienie funkcji w zarządzie, komisji rewizyjnej, radzie stypendialnej oraz innych organach stałych, bądź doraźnie powoływanych przez klub dla organizacji i realizacji różnych projektów, zadań, imprez. Są to też wszelkie inne działania podejmowane przez rotarian osobiście, bądź przy pomocy środków będących w ich dyspozycji, w miarę ich możliwości, umiejętności, zdolności…