Skip to main content

Fundusz stypendialny

Dla zainteresowanych dostępny jest kwestionariusz o przyznanie stypendium RC Olsztyn. Dokumenty prosimy przesłać na adres klubu Żołnierska 4, 10-557 Olsztyn.

 

Kwestionariusz można pobrać tutaj.

 

 

KONTO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO ROTARY KLUB OLSZTYN 
58 1240 5598 1111 0000 5035 1439 Bank PEKAO S.A. Oddz. Olsztyn
  

 

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO ROTARY KLUB OLSZTYN

 I. Postanowienia ogólne.

§ 1

W celu wsparcia finansowego niezamożnych, uzdolnionych uczniów i studentów województwa Warmińsko - Mazurskiego, Stowarzyszenie Rotary Klub Olsztyn – organizacja pożytku publicznego, zarejestrowana pod numerem        KRS 28528 w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, utworzyła w dniu 8 września 2005 roku uchwałą zebrania ogólnego członków zwana dalej Klub Rotary lub Rotary Klub Olsztyn lub Klub – Fundusz Stypendialny Rotary Klub Olsztyn, działający na podstawie niniejszego regulaminu.

§ 2

Zadaniem Funduszu jest gromadzenie na wyodrębnionym subkoncie rachunku bankowego Klubu Rotary środków pieniężnych przekazanych uchwałą zgromadzenia ogólnego Klubu Rotary i wypłacanie uzyskanych środków uczniom i studentom w formie stypendiów.

§ 3

Za gospodarkę środkami finansowymi funduszu odpowiedzialny jest Zarząd Klubu, który przedstawia półroczne sprawozdania finansowe z działalności Funduszu na zebraniach ogólnych Klubu Rotary.

§ 4

Nadzór nad funkcjonowaniem Funduszu oraz decyzje o przyznaniu stypendiów powierzone zostały Radzie Stypendialnej.

§ 5

1. W skład Rady Stypendialnej wchodzi od 3 do 5 członków Klubu Rotary niebędących we władzach Klubu, wybieranych na 2-letnią kadencję przez zebranie ogólne Klubu Rotary oraz wszyscy donatorzy złoci i brylantowi, którzy wyrażą na to zgodę.

2. Jeżeli donatorem jest osoba prawna w skład Rady Stypendialnej wchodzi - do odwołania - wskazany przez tę osobę prawną przedstawiciel.

§ 6

Skład Rady Stypendialnej jest powiększany o wszystkich donatorów złotych       i brylantowych z dniem wręczenia im dyplomów honorowych.

§ 7

Rada Stypendialna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków rady stypendialnej oraz wszystkich donatorów złotych i brylantowych, którzy się stawili. Nieobecność prawidłowo zawiadomionych donatorów nie powoduje nieważności uchwał. Przy równości głosów decyduje głos najstarszego z członków rady stypendialnej.

§ 8

Posiedzenia Rady Stypendialnej zwołuje Zarząd Klubu Rotary, co najmniej dwa razy w roku stypendialnym w miesiącach czerwcu i grudniu.

§ 9

W razie potrzeby dodatkowe posiedzenie Rady Stypendialnej może być zwołane na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Rady, a także każdego donatora złotego lub brylantowego.

II.Zasady przyznawania i wypłaty stypendiów.

§ 10

Stypendia w danym roku wypłacane są wyłącznie w wypadku gdy Kapitał Funduszu zgromadził kwotę umożliwiającą ufundowanie co najmniej jednego rocznego stypendium w wysokości co najmniej 3.000,00 złotych PLN.

§ 11

1. O stypendium ubiegać się może niezamożny uczeń lub student kontynuujący naukę, zameldowany na pobyt stały na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego, który w chwili złożenia wniosku nie ukończył 25 roku życia.

2. Osoba ubiegająca się o stypendium składa w terminie do 30 maja, pisemny wniosek na adres siedziby Klubu Rotary, według wzoru określonego przez Radę Stypendialną.

§ 12

1. Wskazania osoby ubiegającej się o stypendium wraz z rekomendacją może       dokonać osoba prawna.

2. Informacje o terminie i warunkach przyznawania stypendiów będą w okresie marzec - maj każdego roku kalendarzowego w sposób określony przez Radę Stypendialną. W miarę możliwości wraz z ogłoszeniem powinno się opublikować podziękowania dla donatorów.

§ 13

Stypendia są przyznawane w kwotach ustalanych każdorazowo przez Radę Stypendialną i wypłacane przez 10 miesięcy, od września do czerwca, po uzyskaniu informacji o wysokości środków finansowych na dany rok stypendialny.

§ 14

      Decyzje indywidualne o przyznaniu i wysokości stypendiów na nowy rok stypendialny podejmuje Rada Stypendialna, na posiedzeniu w czerwcu, uwzględniając:  
-   udokumentowane osiągnięcia w nauce, sporcie lub działalności artystycznej kandydata, 
-   jego sytuację materialną. 
-   rekomendację

§ 15

Stypendia przyznane przez Radę Stypendialną są wypłacane w terminie do         15 każdego miesiąca, przelewem z subkonta Funduszu.

§ 16

1. Szczegółowe warunki uruchomienia stypendium określa umowa zawarta przez Zarząd Klubu ze stypendystą.

2. Zasadniczy wzór umowy stypendialnej stanowi załącznik do regulaminu.

§ 17

Stypendysta po zakończeniu roku stypendialnego objętego świadczeniem stypendialnym obowiązany jest przedstawić na zebraniu ogólnym Klubu Rotary albo pisemnie do końca grudnia roku kalendarzowego w którym otrzymał świadczenie efekty otrzymanego wsparcia.

§ 18

Stypendystą nie może zostać dziecko członka Rotary Klub Olsztyn lub Rady Stypendialnej

III.Gospodarka finansowa funduszu

§ 19

1. Kapitał funduszu stanowią kwoty przekazane co roku uchwałą zgromadzenia ogólnego Klubu Rotary.

2. W wypadku braku podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1, rada stypendialna powinna zwrócić się do komisji rewizyjnej Klubu Rotary o niezwłoczne zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia klubu Roatry w przedmiocie podjęcia uchwały o wysokości środków przekazanych na rzecz funduszu stypendialnego.

§ 20

          Gromadzony Kapitał Funduszu jest przeznaczany w całości na bezpieczne inwestycje finansowe z wyjątkiem: 
-   10% kapitału przeznaczonego na stypendia w pierwszym roku szkolnym,  
-   5 % kapitału przeznaczonego na stypendia w drugim i trzecim roku stypendialnym.

§ 21

     Uzyskane z inwestycji finansowych dochody w całości są przeznaczane na finansowanie stypendiów oraz pokrycie następujących kosztów administracyjnych 
-   funduszu: publikacji o Funduszu w środkach masowego przekazu, 
-   druku dyplomów i pism gratulacyjnych, 
-   prowizji i opłat bankowych.

§ 22

Miesięczne wypłaty stypendiów oraz płatności wymienione w pkt 21 dokonywane winny być bezgotówkowo.

§ 23

Zarząd Klubu sporządza w roku stypendialnym dwa półroczne sprawozdania finansowe i przedkłada je w miesiącu czerwcu i grudniu do zaopiniowania przez Radę Stypendialną

§ 24

Oceny i zatwierdzenia półrocznego sprawozdania finansowego dokonuje ogólne zebranie Rotary Klub Olsztyn.

§ 25

Każdy donator otrzymuje pisemne potwierdzenie dokonanej darowizny na konto Funduszu oraz dyplom z podziękowaniem i nadaniem statusu donatora.

§ 26

           W zależności od łącznej wartości wpłaconych darowizn przyznawane są donatorom następujące tytuły honorowe: 
-    donatora srebrnego, gdy wartość darowizn przekracza kwotę 10.000 PLN, 
-    donatora złotego, gdy wartość darowizn przekracza kwotę 25.000 PLN, 
-    donatora brylantowego, gdy wartość darowizn przekroczy kwotę 50.000 PLN.

§ 27

Wręczenie dyplomów donatorom, a także decyzji o przyznaniu stypendiów uczniom i studentom dokonywane jest na uroczystych zebraniach ogólnych Rotary Klub Olsztyn oraz przy udziale członków Rady Stypendialnej.

§ 28

W razie podjęcia uchwały o likwidacji Funduszu, Zarząd Klubu wyznaczy likwidatora, który ma obowiązek ogłosić w prasie decyzję o likwidacji Funduszu w ciągu 12 miesięcy od podjęcia uchwały o likwidacji.

§ 29

Likwidator ma obowiązek spłacić ze środków Funduszu wszystkie jego długi i przedstawiać do zatwierdzenia Radzie Stypendialnej półroczne sprawozdania ze swojej działalności oraz sprawozdanie końcowe.

§ 30

Środki pieniężne Funduszu pozostałe po spłaceniu wszystkich długów likwidator przekazuje Radzie Stypendialnej, która przeznaczy je na cel określony w § 1 regulaminu.

§ 31

Decyzja o zmianie niniejszego regulaminu lub o likwidacji Funduszu następuje w drodze uchwały zebrania ogólnego Rotary Klub Olsztyn na wniosek Zarządu Klubu lub Rady Stypendialnej.

§ 32

Jeżeli wniosek o zmianie regulaminu lub o likwidacji Funduszu pochodzi od Zarządu Klubu, każdy członek Rady Stypendialnej powinien być o nim powiadomiony, co najmniej na dwa tygodnie przed dniem podjęciem uchwały w jego przedmiocie.  

§ 33

Podjęcie uchwały o zmianie regulaminu lub likwidacji wymaga bezwzględnej większości głosów zebrania ogólnego Rotary Klub Olsztyn po uprzednim zapoznaniu się z opiniami członków Rady Stypendialnej.