Skip to main content

Fundusz stypendialny

Jedną z najważniejszych inicjatyw stowarzyszenia Rotary Club Olsztyn jest utworzenie Funduszu Stypendialnego przeznaczonego dla najzdolniejszej ale często ubogiej młodzieży regionu Warmii i Mazur. Pozyskane w ten sposób środki są przekazywane w formie miesięcznych przelewów przeznaczonych na rozwijanie pasji i aktywności uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Wesprzyj fundusz stypendialny, najważniejszą inicjatywę
Stowarzyszenia Rotary Club Olsztyn.

Formami wsparcia mogą być:

  • przekazanie 1%  - stowarzyszenie Rotary Club Olsztyn ma status organizacji OPP
  • wpłaty bezpośrednie na cele statutowe organizacji (z dopiskiem Fundusz Stypedialny)
  • darowizny rzeczowe i finansowe

Wśród dotychczasowych stypendystów , którzy osiągnęli ogromny sukces warto wymienić: 

  • Wojtek Łozowski - muzyk, lider grupy Afromental 
  • Konrad Bukowiecki - złoty medalista mistrzostw świata juniorów i mistrzostw Europy juniorów w pchnięciu kulą 
  • Cezary Stoch (pseudonim artystyczny Cesare Ruta) - ceniony na świecie śpiewak operowy 
  • Izabela Buchnowska – wiolonczelistka , absolwentka prestiżowej Mannes College the New School for Music w Nowym Jorku 
     

 

Dla zainteresowanych dostępny jest kwestionariusz o przyznanie stypendium RC Olsztyn. Dokumenty prosimy przesłać na adres klubu Żołnierska 4, 10-557 Olsztyn.

Kwestionariusz można pobrać tutaj.

RACHUNEK ROTARY CLUB OLSZTYN 
BNP BGŻ Paribas  
84 1600 1462 1838 2691 0000 0001

 

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO ROTARY CLUB OLSZTYN

 I. Postanowienia ogólne.

§ 1

W celu wsparcia finansowego niezamożnych, uzdolnionych uczniów i studentów województwa Warmińsko - Mazurskiego, Stowarzyszenie Rotary Klub Olsztyn – organizacja pożytku publicznego, zarejestrowana pod numerem        KRS 28528 w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, utworzyła w dniu 8 września 2005 roku uchwałą zebrania ogólnego członków zwana dalej Klub Rotary lub Rotary Klub Olsztyn lub Klub – Fundusz Stypendialny Rotary Klub Olsztyn, działający na podstawie niniejszego regulaminu.

§ 2

Zadaniem Funduszu jest gromadzenie na wyodrębnionym subkoncie rachunku bankowego Klubu Rotary środków pieniężnych przekazanych uchwałą zgromadzenia ogólnego Klubu Rotary i wypłacanie uzyskanych środków uczniom i studentom w formie stypendiów.

§ 3

Za gospodarkę środkami finansowymi funduszu odpowiedzialny jest Zarząd Klubu, który przedstawia półroczne sprawozdania finansowe z działalności Funduszu na zebraniach ogólnych Klubu Rotary.

§ 4

Nadzór nad funkcjonowaniem Funduszu oraz decyzje o przyznaniu stypendiów powierzone zostały Radzie Stypendialnej.

§ 5

1. W skład Rady Stypendialnej wchodzi od 3 do 5 członków Klubu Rotary niebędących we władzach Klubu, wybieranych na 2-letnią kadencję przez zebranie ogólne Klubu Rotary oraz wszyscy donatorzy złoci i brylantowi, którzy wyrażą na to zgodę.

2. Jeżeli donatorem jest osoba prawna w skład Rady Stypendialnej wchodzi - do odwołania - wskazany przez tę osobę prawną przedstawiciel.

§ 6

Skład Rady Stypendialnej jest powiększany o wszystkich donatorów złotych       i brylantowych z dniem wręczenia im dyplomów honorowych.

§ 7

Rada Stypendialna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków rady stypendialnej oraz wszystkich donatorów złotych i brylantowych, którzy się stawili. Nieobecność prawidłowo zawiadomionych donatorów nie powoduje nieważności uchwał. Przy równości głosów decyduje głos najstarszego z członków rady stypendialnej.

§ 8

Posiedzenia Rady Stypendialnej zwołuje Zarząd Klubu Rotary, co najmniej dwa razy w roku stypendialnym w miesiącach czerwcu i grudniu.

§ 9

W razie potrzeby dodatkowe posiedzenie Rady Stypendialnej może być zwołane na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Rady, a także każdego donatora złotego lub brylantowego.

II.Zasady przyznawania i wypłaty stypendiów.

§ 10

Stypendia w danym roku wypłacane są wyłącznie w wypadku gdy Kapitał Funduszu zgromadził kwotę umożliwiającą ufundowanie co najmniej jednego rocznego stypendium w wysokości co najmniej 3.000,00 złotych PLN.

§ 11

1. O stypendium ubiegać się może niezamożny uczeń lub student kontynuujący naukę, zameldowany na pobyt stały na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego, który w chwili złożenia wniosku nie ukończył 25 roku życia.

2. Osoba ubiegająca się o stypendium składa w terminie do 30 maja, pisemny wniosek na adres siedziby Klubu Rotary, według wzoru określonego przez Radę Stypendialną.

§ 12

1. Wskazania osoby ubiegającej się o stypendium wraz z rekomendacją może       dokonać osoba prawna.

2. Informacje o terminie i warunkach przyznawania stypendiów będą w okresie marzec - maj każdego roku kalendarzowego w sposób określony przez Radę Stypendialną. W miarę możliwości wraz z ogłoszeniem powinno się opublikować podziękowania dla donatorów.

§ 13

Stypendia są przyznawane w kwotach ustalanych każdorazowo przez Radę Stypendialną i wypłacane przez 10 miesięcy, od września do czerwca, po uzyskaniu informacji o wysokości środków finansowych na dany rok stypendialny.

§ 14

      Decyzje indywidualne o przyznaniu i wysokości stypendiów na nowy rok stypendialny podejmuje Rada Stypendialna, na posiedzeniu w czerwcu, uwzględniając:  
-   udokumentowane osiągnięcia w nauce, sporcie lub działalności artystycznej kandydata, 
-   jego sytuację materialną. 
-   rekomendację

§ 15

Stypendia przyznane przez Radę Stypendialną są wypłacane w terminie do         15 każdego miesiąca, przelewem z subkonta Funduszu.

§ 16

1. Szczegółowe warunki uruchomienia stypendium określa umowa zawarta przez Zarząd Klubu ze stypendystą.

2. Zasadniczy wzór umowy stypendialnej stanowi załącznik do regulaminu.

§ 17

Stypendysta po zakończeniu roku stypendialnego objętego świadczeniem stypendialnym obowiązany jest przedstawić na zebraniu ogólnym Klubu Rotary albo pisemnie do końca grudnia roku kalendarzowego w którym otrzymał świadczenie efekty otrzymanego wsparcia.

§ 18

Stypendystą nie może zostać dziecko członka Rotary Klub Olsztyn lub Rady Stypendialnej

III.Gospodarka finansowa funduszu

§ 19

1. Kapitał funduszu stanowią kwoty przekazane co roku uchwałą zgromadzenia ogólnego Klubu Rotary.

2. W wypadku braku podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1, rada stypendialna powinna zwrócić się do komisji rewizyjnej Klubu Rotary o niezwłoczne zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia klubu Roatry w przedmiocie podjęcia uchwały o wysokości środków przekazanych na rzecz funduszu stypendialnego.

§ 20

          Gromadzony Kapitał Funduszu jest przeznaczany w całości na bezpieczne inwestycje finansowe z wyjątkiem: 
-   10% kapitału przeznaczonego na stypendia w pierwszym roku szkolnym,  
-   5 % kapitału przeznaczonego na stypendia w drugim i trzecim roku stypendialnym.

§ 21

     Uzyskane z inwestycji finansowych dochody w całości są przeznaczane na finansowanie stypendiów oraz pokrycie następujących kosztów administracyjnych 
-   funduszu: publikacji o Funduszu w środkach masowego przekazu, 
-   druku dyplomów i pism gratulacyjnych, 
-   prowizji i opłat bankowych.

§ 22

Miesięczne wypłaty stypendiów oraz płatności wymienione w pkt 21 dokonywane winny być bezgotówkowo.

§ 23

Zarząd Klubu sporządza w roku stypendialnym dwa półroczne sprawozdania finansowe i przedkłada je w miesiącu czerwcu i grudniu do zaopiniowania przez Radę Stypendialną

§ 24

Oceny i zatwierdzenia półrocznego sprawozdania finansowego dokonuje ogólne zebranie Rotary Klub Olsztyn.

§ 25

Każdy donator otrzymuje pisemne potwierdzenie dokonanej darowizny na konto Funduszu oraz dyplom z podziękowaniem i nadaniem statusu donatora.

§ 26

           W zależności od łącznej wartości wpłaconych darowizn przyznawane są donatorom następujące tytuły honorowe: 
-    donatora srebrnego, gdy wartość darowizn przekracza kwotę 10.000 PLN, 
-    donatora złotego, gdy wartość darowizn przekracza kwotę 25.000 PLN, 
-    donatora brylantowego, gdy wartość darowizn przekroczy kwotę 50.000 PLN.

§ 27

Wręczenie dyplomów donatorom, a także decyzji o przyznaniu stypendiów uczniom i studentom dokonywane jest na uroczystych zebraniach ogólnych Rotary Klub Olsztyn oraz przy udziale członków Rady Stypendialnej.

§ 28

W razie podjęcia uchwały o likwidacji Funduszu, Zarząd Klubu wyznaczy likwidatora, który ma obowiązek ogłosić w prasie decyzję o likwidacji Funduszu w ciągu 12 miesięcy od podjęcia uchwały o likwidacji.

§ 29

Likwidator ma obowiązek spłacić ze środków Funduszu wszystkie jego długi i przedstawiać do zatwierdzenia Radzie Stypendialnej półroczne sprawozdania ze swojej działalności oraz sprawozdanie końcowe.

§ 30

Środki pieniężne Funduszu pozostałe po spłaceniu wszystkich długów likwidator przekazuje Radzie Stypendialnej, która przeznaczy je na cel określony w § 1 regulaminu.

§ 31

Decyzja o zmianie niniejszego regulaminu lub o likwidacji Funduszu następuje w drodze uchwały zebrania ogólnego Rotary Klub Olsztyn na wniosek Zarządu Klubu lub Rady Stypendialnej.

§ 32

Jeżeli wniosek o zmianie regulaminu lub o likwidacji Funduszu pochodzi od Zarządu Klubu, każdy członek Rady Stypendialnej powinien być o nim powiadomiony, co najmniej na dwa tygodnie przed dniem podjęciem uchwały w jego przedmiocie.  

§ 33

Podjęcie uchwały o zmianie regulaminu lub likwidacji wymaga bezwzględnej większości głosów zebrania ogólnego Rotary Klub Olsztyn po uprzednim zapoznaniu się z opiniami członków Rady Stypendialnej.